Circles Trouwringen

Huwelijk

Het huwelijk is in de westerse beschavingskring en een groot deel van de niet-westerse beschavingen een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context.

Sfeerbeeld trouwpaar website Circles Trouwringen

” Als je samen de taal van de liefde spreekt, verwoorden ringen je gevoelens.”

Circles trouwringen

Huwelijk-geschiedenis

Over de Romeinse en Griekse huwelijkstradities bestaan vele authentieke bronnen, en ook in vroegere beschavingen zijn er aanwijzingen voor huwelijkstradities.
Vanaf de latere decennia van de twintigste eeuw wordt de term huwelijk in sommige landen en in sommige kringen ook in toenemende mate geaccepteerd als benaming voor homoseksuele verbintenissen. In Nederland, België, Spanje, Canada, Portugal, Noorwegen, Zuid-Afrika en in sommige staten van de VS is het wettelijke huwelijk door de burgerlijke overheid inmiddels ook mogelijk gemaakt voor paren van gelijk geslacht (zie ook homohuwelijk). Andere landen zoals Letland, definiëren het huwelijk in hun grondwet dan weer expliciet als een verbintenis tussen één man en één vrouw.

Redenen om te trouwen
Trouwen is geen verplichting, maar er kunnen verschillende redenen voor zijn:

Geloof; sommige partners geloven dat hun relatie alleen zal slagen als ze God’s zegen ontvangen (kerkelijk huwelijk)
Seks; sommige partners, ouders en geloven zijn tegen seks tussen mensen die niet met elkaar getrouwd zijn (bij partners van hetzelfde geslacht is dit overigens niet altijd een remedie, sommigen zijn in zulke gevallen ook tegen een huwelijk).
Huisvesting, het verkrijgen van woonruimte en bijvoorbeeld een hypotheek kan eenvoudiger zijn als er sprake is van een huwelijk. In sommige landen bestaat er ook ‘wettelijk samenwonen’, wat dan dezelfde voordelen geeft.
De partners willen hun hele verdere leven bij elkaar blijven en voor elkaar zorgen.
Beroep; in sommige beroepen is het verdacht als je niet getrouwd bent. In moslimlanden is het handiger om getrouwd te zijn dan om ongetrouwd samen te wonen, dus als je daar voor je beroep moet zijn is een huwelijk een overweging. Soms hebben getrouwden ook voordelen binnen hun beroep.
Soms zijn er kinderen op komst en wil men dit goed regelen. Er is dan sprake van een moetje.
Belasting; een overheid stimuleert een huwelijk of werkt deze tegen via belastingen
Voor het huwelijk
Het huwelijk kan beginnen met een verloving en een huwelijksaanzoek, inclusief een verlovingsring. Er kan gesproken worden over een bruidsschat.

Huwelijk- Wettelijke vereisten (Nederland)
Afhankelijk van de wetten van het land gelden er bepaalde voorwaarden om te kunnen trouwen. Zo komen de volgende voorwaarden voor: De partners moeten:

Geboren zijn; aan te tonen met een geboortebewijs
In leven zijn; aan te tonen met een specifiek document.
Moeten ingeschreven zijn bij een gemeente aan te tonen met een bewijs van inschrijving
Zich kunnen identificeren, aan te tonen met een identificatie.
Niet onder curatele staan of een rechter heeft toestemming gegeven voor het huwelijk van degene die onder curatele staat.
Geen bloedverwant zijn in de rechte lijn, en geen broer of zus zijn.
Niet met anderen gehuwd zijn en geen geregistreerd partner hebben.
De huwelijksleeftijd bereikt hebben of (in Nederland) vallen onder een van de volgende uitzonderingsregels:
Eén der partners is 16 of 17 jaar en er wordt een doktersverklaring overgelegd waaruit blijkt dat de vrouw zwanger is of al een kind heeft gekregen;
De Minister van Justitie heeft (indien een der partners nog jonger is) om zwaarwegende redenen ontheffing gegeven en de ouders hebben toegestemd. Dit alles om zaken te voorkomen als een schijnhuwelijk, kinderhuwelijk, echtbreuk en inteelt.
Als de burgerlijke stand van de gemeente alle vereisten gecontroleerd heeft krijgt elke kandidaat een huwelijksbevoegdheidsverklaring. De gemeente waar het huwelijk wordt afgesloten doet de eindcontrole. Een huwelijk moet gemeld en ingeschreven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als aan de wettelijke eisen is voldaan kan het paar in ondertrouw. De bruidsdagen beginnen en het huwelijk kan georganiseerd worden.

De huwelijkssluiting
Veel mensen maken van de bruiloft een grote gebeurtenis, die vaak maanden van tevoren moet worden geregeld. Maar niet iedereen doet dat. Van stiekem trouwen wordt gesproken als twee mensen hun omgeving achteraf, of in het geheel niet, in kennis stellen van een gesloten huwelijk. Er worden dan bijvoorbeeld kaartjes rondgestuurd met de tekst “We zijn getrouwd in Las Vegas”.
Een meer organisatorische trend is het openen van een website voor het bruidspaar. Deze site kan in de aanloopfase naar het huwelijk een informerend karakter hebben en later dienen als fotoalbum. Meestal wordt deze site door de ceremoniemeester geopend.
Tevens is het inhuren van een huwelijksplanner een uitkomst bij het organiseren van een grote bruiloft. De huwelijksplanner kan ook op de grote dag zelf als ceremoniemeester fungeren. Het beroep huwelijksplanner is overgewaaid uit Amerika, maar wordt ook in Nederland steeds vaker in de arm genomen. Zaken waar aan gedacht moeten worden zijn bijvoorbeeld de trouwzaal, bruidskleding, corsage, trouwringen, het bruidsmeisje en de huwelijksfotograaf.
Voor het huwelijk is er soms een vrijgezellenfeest.

De huwelijksdag
De trouwlocatie of trouwzaal waar een huwelijk wordt gesloten, hangt af van het land en de geldende cultuur. In sommige landen vindt de huwelijkssluiting plaats in een religieuze bijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens een mis. Vroeger werd een burgerlijk huwelijk alleen in het gemeentehuis gesloten, maar tegenwoordig kan het College van Burgemeester en Wethouders ook andere trouwlocaties aanwijzen, die hierdoor ‘Huis der Gemeente’ worden en op het moment van de voltrekken openbaar moeten zijn.
De (al dan niet buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, de trouwambtenaar, sluit het burgerlijk huwelijk. Als aandenken ontvangen de echtelieden het trouwboekje, waarin de kinderen bijgeschreven kunnen worden wanneer die bij een ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangegeven. Het trouwboekje wordt ook wel het boterbriefje genoemd.
Het burgerlijk huwelijk mag worden bijgewoond door twee of vier meerderjarige getuigen.Indien men wenst, mag men ook zonder getuigen trouwen. Na het burgerlijk huwelijk volgt, indien daarvoor wordt gekozen, het kerkelijk huwelijk. De huwelijksdag wordt meestal afgesloten met een bruiloftsfeest, de huwelijksnacht en de consummatie. De eerste weken van het huwelijk worden de wittebroodsweken genoemd. Soms is er ook een huwelijksreis.

Huwelijk- Rechten en plichten
De huwelijkse staat omvat allerlei rechten en plichten. Deze zijn in Nederland vastgelegd in titel 6 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze vangt aan met de dode bepaling van art. 1:81 BW die stelt: Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen. Dit is een ideële verplichting die niet in rechte kan worden afgedwongen. Er is dan ook geen sanctie op gesteld. Titel 6 gaat door met de verplichting tot de verzorging van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen en het dragen van de kosten en opvoeding van de verzorging en opvoeding van deze kinderen. De verplichting tot samenwonen bestaat in Nederland niet meer.
De echtgenoten moeten samen de kosten van de huishouding, daaronder begrepen de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, dragen, naar evenredigheid van hun inkomen. Zijn de kosten hoger dan hun inkomens, dan moeten zij het meerdere dragen naar evenredigheid van hun vermogens. De echtgenoten moeten elkaar voldoende geld ter beschikking stellen om de kosten van de huishouding te betalen. Van deze draagplicht naar evenredigheid van inkomen en vermogen kan alleen bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken.

Huwelijksvermogensrecht
Vanaf het moment dat het huwelijk is voltrokken bestaat in Nederland tussen de echtgenoten van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. Als men deze gemeenschap van goederen niet wenst, dient men voor het huwelijk bij notariële akte met elkaar huwelijkse voorwaarden overeen te komen. Het is niet algemeen bekend dat het in slechts vier landen ter wereld zo is geregeld.
In België geldt dan het wettelijk huwelijksvermogensstelsel: goederen die men bij aanvang van het huwelijk heeft, blijven eigen goederen. Vermogenstoename tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk. Hiervan kan men afwijken door een huwelijkscontract te sluiten. Dit komt overeen met wat mondiaal gebruikelijk is.

Huwelijksvormen
Burgerlijk huwelijk
Het burgerlijk huwelijk is het wettelijke huwelijk. Het is in Nederland geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Personen- en familierecht). Weinig mensen weten wat daarin staat. Toch vraagt de ambtenaar bij de huwelijksvoltrekking aan bruidegom en bruid of ze willen beloven aan alle plichten die deze wet stelt te voldoen. Deze vraag is op zo’n moment dan eigenlijk uitsluitend te beantwoorden met: JA. Bruid en bruidegom weten op dat moment echter meestal niet dat de kostwinner er vanaf dat moment in feite aan vast zit dat als het huwelijk na een aantal jaren eventueel eindigt door wat voor reden dan ook en onafhankelijk van de schuldvraag, dat hij/zij (de kostwinner) voor die ander financieel zal (moeten)blijven zorgen, gedurende nog 12 jaar na afloop van het huwelijk, als die ander geen of weinig inkomsten zelf verwerft of wil verwerven. Dit noemt men partneralimentatie. Dit geldt ook als de uit het huwelijk ontstane kinderen bij de kostwinner blijven wonen. De inkomsten van de kostwinner kunnen dan door de rechter zelfs tot bijstandsniveau voor hem/haar verlaagd worden, opdat de andere partij de door de rechter opgelegde en door de kostwinner te betalen partneralimentatie kan ontvangen. Tevens wordt het gedurende de huwelijkse jaren opgebouwde pensioen opgesplitst. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand vertelt dit soort zaken niet tijdens de huwelijksvoltrekking, en doet dat ook niet bij het eerdere in ondertrouw gaan.
Kerkelijk huwelijk

Huwelijk en religie
In veel landen is de voltrekking van een huwelijk een godsdienstige ceremonie. In Nederland en België wordt een huwelijk officieel voltrokken tijdens een civiele ceremonie, meestal in het gemeentehuis. Daarna kan eventueel een godsdienstige ceremonie volgen.
De opvattingen hierover zijn in protestantse en katholieke kringen verschillend. Bij protestanten wordt het huwelijk in het gemeentehuis voltrokken. Daarna vragen ze tijdens een godsdienstoefening om Gods zegen – zij spreken dan ook van inzegenen. Katholieken beschouwen de civiele ceremonie alleen als een wettelijke verplichting, zij vinden dat het huwelijk pas tijdens de godsdienstoefening voltrokken wordt.
Het eerst of uitsluitend sluiten van een godsdienstig huwelijk, bijvoorbeeld een kerkelijk huwelijk, is in Nederland niet toegestaan.[1] Degene die zo’n huwelijk sluit is strafbaar, bij herhaling kan zelfs gevangenisstraf worden opgelegd.[2] Moslimhuwelijk
In 2008 werd na mogelijke islamitische huwelijken in de As-Soennah-moskee zonder burgerlijk huwelijk geen vervolging ingesteld. Als er geen geestelijke aan te pas komt is het niet strafbaar. Als het huwelijk niet wordt geregistreerd kunnen er bewijsproblemen zijn.
Ceremonieel huwelijk

Ceremonieel huwelijk
Nieuw op dit gebied is het ceremonieel huwelijk: dit is een uitbreiding op het wettelijke huwelijk, die dieper ingaat op de trouwbeloftes van het paar. Het wettelijke huwelijk is puur een registratie van de regels en plichten die het paar overeen zijn gekomen en die de wet aan het huwelijk stelt. In het Nederlands wetboek staat nergens dat er een toespraak gehouden dient te worden door de burgerlijke stand. Het ceremonieel huwelijk vult dit aan door de trouwbeloftes door middel van huwelijksgeloftes en ringgeloftes. Het wettelijke huwelijk is dus het zakelijke gedeelte en het ceremonieel huwelijk is de emotionele gedeelte van de huwelijksplechtigheid. Het ceremonieel huwelijk vindt na de registratie plaats en is dus niet gebonden aan de wet en kan daarmee ook overal plaatsvinden. Op elke vrije en gewenste locatie.

Homohuwelijk
Het homohuwelijk is een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. In de moderne geschiedenis is Nederland het eerste land in de wereld geweest waar dit huwelijk werd geïntroduceerd. Het huwelijk wordt in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek Boek 1 nu beschreven als een verbintenis tussen twee natuurlijke personen “van verschillend of gelijk geslacht”. Ook in België, Canada, Spanje en de Zwitserse kantons Zürich en Genève erkent de burgerlijke overheid tegenwoordig het homohuwelijk. Circles heeft voor alle samenlevingsvormen trouwringen in huis, onderscheid wordt er door ons niet gemaakt. Of het nu gaat om een huwelijk tussen twee mannen of vrouwen, jullie zijn altijd van harte welkom!

Willen jullie meer informatie of een afspraak met Circles? Vul ons contact formulier in of bel met 078-6200966.

Leviraatshuwelijk
Morganatisch huwelijk
Hindoe huwelijk
Chinees

Sfeerbeeld bruidspaar site Circles Trouwringen
Sfeerbeeld trouwringen website van Circles Trouwringen
Sfeerbeeld bruidspaar Circles website
Sfeerbeeld website Circles trouwring
Sfeerbeeld trouwpaar website Circles Trouwringen