Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Circles: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Circles Trouwringen gevestigd aan het Veerplein 10 te Zwijndrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 23.09.32.90;
b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Circles en de Consument;
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met Circles;
d. Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst die via de Website tot stand komt;
e. Product: de juwelen, trouwringen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen die door Circles worden geleverd of waaraan Circles in opdracht van de Consument werkzaamheden uitvoert;
f. Website: de website www.circles-trouwringen.nl die door Circles wordt beheerd.

Artikel 2.

Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Circles en de Consument.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Circles vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Circles niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Circles in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.

Het aanbod

3.1. Het aanbod van Circles wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien
een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven
termijn.
3.2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast
overeengekomen prijs is;
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is;
d. de contactgegevens van Circles;
e. de contactgegevens van de Consument.

Artikel 4.

De prijs

4.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.2. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen
uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat er sprake is van een niet-vaste prijs. Indien een nietvaste
prijs wordt overeengekomen, dan geeft Circles zo nauwkeurig mogelijk aan van welke
factoren de hoogte van de prijs af zal hangen. Een voorbeeld zijn de schommelingen in de
goudkoers, waardoor de prijzen van de trouwringen per dag worden aangepast, tenzij over
de prijs andere afspraken zijn gemaakt en deze schriftelijk zijn vast gelegd.
4.3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering
van het Product, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging
optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De
Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het
sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
4.4. Het derde lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. Een
voorbeeld hiervan zijn BTW verhogingen.

Artikel 5.

 

5.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Circles.
5.2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de
gestelde termijn plaatsvindt.
5.3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd.
Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden
verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst
maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.
5.4. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst
aan de Consument ter hand gesteld.
5.5. Circles maakt een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst op het moment dat
Circles de aanbetaling van de Consument heeft ontvangen.
5.6. Met het tekenen van de Overeenkomst stemt de Consument in met de in de Overeenkomst
benoemde bestelling, zoals maat, afwerking, legering en gravure. De inhoud van de
Overeenkomst is bindend.
5.7. De Consument kan de Overeenkomst of een gedane bestelling niet annuleren, tenzij er
sprake is van een Overeenkomst op afstand.

Artikel 6.

Betaling

6.1. Betaling van de eerste termijn wordt contant of per pin gedaan, de mogelijkheid van bancaire
overschrijving is ook mogelijk. Het Product wordt pas besteld wanneer de betaling op het
bankrekeningnummer van Circles is bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen.
6.2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan moet de Consument betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
6.3. Bij koop heeft Circles het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent
van de prijs te verplichten.
6.4. Bij aflevering van de Producten kan worden gepind of contant betaald, het is niet mogelijk om
het restant per bank over te maken.

Artikel 7.

De aflevering en de levertijd

7.1. Levering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
7.2. De levertijd welke Circles hanteert is 6 tot 8 weken, tenzij hier andere afspraken over worden
gemaakt en deze schriftelijk zijn vastgelegd. De levertijd die partijen overeenkomen is niet als
een fatale termijn te beschouwen.
7.3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt Circles alsnog een bepaalde termijn om
te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd,
tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden
of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
7.4. Wanneer Circles niet kan leveren voor de gestelde huwelijksdatum, dan heeft de Consument
het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden.
Een dergelijke ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
7.5. De Consument is verplicht de geleverde Producten in ontvangst te nemen. Blijft de
Consument hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten
voor opslag en verzekering, voor zijn rekening.

Artikel 8.

Risico-overgang

8.1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde Product, gaat op de Consument over
op het moment waarop deze aan de Consument wordt geleverd en daarmee in de macht van
de Consument of van een door de Consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 9.

Conformiteit en uitvoering van de Overeenkomst

9.1. Circles staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst
(conformiteit). Circles staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die,
alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede
voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
9.2. Circles staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de
Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van
deugdelijk materiaal.
9.3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen Circles niet worden
tegengeworpen.
9.4. Afwijkingen in ring maat kunnen tot één a anderhalve maat voorkomen, dit ten gevolge van
temperatuur wisselingen, verrichte arbeid eerder op de dag, zwangerschap etc. Deze
schommelingen in maat worden tijdens het verkoopgesprek met de Consument
doorgenomen. Achteraf kan geen claim bij Circles worden gelegd over een eventuele maat
afwijking. Eventuele kosten voortvloeiend uit het vergroten of verkleinen van de ring zijn voor
rekening van de Consument.
9.5. Circles heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de
Consument, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 10.

Natuurlijke materialen

10.1. Aangezien de Producten bestaan uit natuurlijke materialen, kunnen voorbeelden van de
Producten of voorbeelden van onderdelen van de Producten slechts ter indicatie beschouwd
worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
10.2. Doordat het geleverde Product bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die
aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het
Product of een onderdeel daarvan, niet aan Circles worden toegerekend.

Artikel 11.

Producten die specifiek voor de Consument worden gemaakt

11.1. Indien het Product specifiek voor de Consument wordt gemaakt en de Consument
wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp, de maat of aan de materialen waarvan
het Product wordt gemaakt, dan dient de Consument Circles daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte te stellen. Vervolgens zal Circles laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen
door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
11.2. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de Consument geen akkoord op de
extra kosten, dan zal het Product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties.

Artikel 12.

Allergieën

12.1. Circles garandeert dat in de Producten geen nikkel verwerkt wordt.
12.2. Circles kan niet uitsluiten dat de Consument niet een allergische reactie op het Product zal
krijgen, zoals uitslag of irritatie. Een allergie kan (mede) veroorzaakt worden door medicijn
gebruik, hormonale schommelingen of overmatig zweten. Circles kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor allergieën. Een allergische reactie op het Product geeft de Consument
niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of enige vorm van
compensatie.

Artikel 13.

Garantie

13.1. Circles garandeert in het geval van koop en vervaardiging van Producten gedurende een
termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken tijdens normaal gebruik die zich
openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Circles gedurende een
termijn van 3 maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem
gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft het recht op kosteloze vervanging
van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op
kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst
zoals dat hem op grond van de wet is toegekend. De Consument kan geen beroep op de
garantie doen indien er sprake is van een gebrek genoemd in artikel 10.2.
13.2. Beschadigingen aan Producten ten gevolge van ondeskundig gebruik, gebrek aan
zorgvuldigheid, zijn voor rekening van de Consument. Gedacht kan worden aan dragen van
het Product tijdens een strandvakantie, klussen, werken in de tuin etc. Deze zaken worden in
het verkoop gesprek expliciet toegelicht.

Artikel 14.

Niet-nakoming van de Overeenkomst

14.1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij
de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke
nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat
rechtvaardigt.
14.2. Circles is bevoegd de afgifte van Producten die hij voor de Consument in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door
de Consument ter zake van enige Overeenkomst zijn voldaan.
14.3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de
ontbinding niet rechtvaardigt.
14.4. Verbreking van een relatie geeft de Consument niet het recht op restitutie van de gedane
aanbetaling. In een dergelijk geval zal Circles indien mogelijk de order, mits nog niet in
productie, ongedaan maken.

Artikel 15.

Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

15.1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Circles zendt na
het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
15.2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is
betaald, is Circles gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken
van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en
opslag van het betreffende Product.
15.3. De Consument die een Product aan Circles afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst
vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van Circles ter meerdere zekerheid
van betaling van al hetgeen hij aan Circles verschuldigd is of zal worden.
15.4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn
betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een
Product aan Circles heeft voldaan, heeft Circles het recht de Overeenkomst op te zeggen en
tot openbare verkoop van het verpande Product over te gaan. Circles zal de Consument (i)
indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, tweemaal bij
aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of (ii) indien en voor
zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn of wanneer het eerste
aangetekende schrijven de Consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een
publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen
tot openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de
daarin genoemde termijn is verstreken.
15.5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te
verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengst
van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande Product de
vorderingen van Circles overstijgt, wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument
ter hand gesteld.

Artikel 16.

Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. Circles kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
b. enige daad of nalatigheid van de Consument.
16.2. Circles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Circles is
uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.3. Circles is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten
aan afwijkingen van Producten of gebrekkige Producten van de Consument waaraan Circles
werkzaamheden verricht.
16.4. Circles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Circles in, de
Consument eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
16.5. Indien de Consument of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Circles geleverde
Product, sluit Circles iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.
16.6. Indien Circles aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Circles beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Circles gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Circles beperkt tot het bedrag dat
Circles aan de Consument in rekening heeft gebracht voor de levering, bewerking,
behandeling of reparatie van het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met
een maximum van € 3.500,-.
16.7. Circles wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van Circles bij reparatie en op
de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de
waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid.
16.8. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
16.9. De Consument is tegenover Circles aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
16.10. Circles is niet aansprakelijk voor gebreken aan het Product die door middel van onjuist of
onkundig gebruik aan het Product zijn toegebracht. Zo dient met trouwringen uiterst secuur
om te worden gegaan en adviseert Circles altijd over het gebruik van het Product. Afgeraden
wordt om ringen om te houden op het strand, tijdens het zwemmen, tuinieren en andere
activiteiten die de trouwring kunnen beschadigen.
16.11. Circles kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van diamanten uit de
trouwring, wanneer de Consument de trouwring minstens eenmaal per jaar door Circles laat
controleren. Dit jaartermijn gaat in wanneer de trouwring aan de Consument is afgeleverd.
Wanneer de Consument verzuimt zijn trouwring eenmaal per jaar te laten nakijken, is Circles
niet aansprakelijk voor verlies van diamanten.
16.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Consument uit welken hoofde ook
jegens Circles vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop
zich een feit voordoet dat de Consument deze rechten en/of bevoegdheden jegens Circles
kan aanwenden

Artikel 17.

Overmacht

17.1. Circles is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd
wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Circles
liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk
geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; overval;
inbraak; winkeldiefstal; brand; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als
in landen van herkomst van de Producten of onderdelen van de Producten; verlies van of
beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren
aan Circles door zijn leveranciers; ex- en importverboden; storingen en ongevallen in het
bedrijf van Circles of van zijn leveranciers; verkeerstoringen; internetstoring; stroomstoring;
het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen,
wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

Artikel 18.

Overeenkomst op afstand

18.1. De Overeenkomst op afstand komt tot stand nadat de Consument de gehele bestelprocedure
via de Website heeft doorlopen en de Consument heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met
de algemene voorwaarden.
18.2. Nadat de Overeenkomst op afstand via de Website tot stand is gekomen, stuurt Circles de
Consument via de e-mail een bevestiging dat Circles de bestelling heeft ontvangen. In deze
bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de
Consument opgenomen. Indien de Consument niet onverwijld na de plaatsing van de
bestelling een bevestigingse-mail van Circles heeft ontvangen, dan dient de Consument
contact op te nemen met Circles. Zolang de Consument de bevestigingse-mail niet heeft
ontvangen, kan de Consument de Overeenkomst op afstand kosteloos ontbinden.
18.3. Indien Circles de via de Website bestelde Producten niet binnen 30 dagen na de bestelling
kan leveren, dan stelt Circles de Consument daarvan op de hoogte en dan heeft de
Consument het recht de Overeenkomst op afstand kosteloos te ontbinden, tenzij partijen
uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de Consument de
Overeenkomst op afstand ontbindt, betaalt Circles reeds betaalde bedragen terug binnen 14
dagen na de ontbinding.
18.4. De via de Website bestelde Producten worden opgestuurd naar het door de Consument
opgegeven adres.
18.5. De Consument heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de gehele
bestelling de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
De
Consument ontvangt via de e-mail of bij de levering een formulier dat de Consument dient te
gebruiken indien hij de Overeenkomst op afstand wil ontbinden. Via de e-mail voor de
levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de Consument
gewezen op dit herroepingsrecht.
18.6. Artikel 18.5 is niet van toepassing op Producten die naar de specificaties van de Consument
zijn vervaardigd.
18.7. De Consument dient binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst op afstand de
Producten te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele
verpakking. De Consument dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
18.8. Zijn de geretourneerde Producten beschadigd, incompleet, gebruikt of niet op de juiste wijze
verpakt, dan vervalt het recht om de Overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel 18.5 te
ontbinden. In een dergelijk geval accepteert Circles de Producten niet en/of stuurt Circles de
Producten terug naar de Consument.
18.9. Indien de Consument de Overeenkomst op afstand overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan
zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de
Consument. Het terugsturen van het Product geschiedt voor risico van de Consument.
18.10. Circles zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst
van de geretourneerde Producten reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten
voor het leveren van de Producten) restitueren.
18.11. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Consument kunnen afwijken van de
kleuren die het Product werkelijk heeft. Circles is niet aansprakelijk voor dergelijke
kleurafwijkingen.

Artikel 19.

Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
19.2. Circles verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens.

Artikel 20.

Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

20.1. Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
van Producten geldt het volgende:
a. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van
de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen,
tenzij de Consument en Circles een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
b. Circles draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens
van de Consument.
c. Circles dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te
bespreken indien:
i. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan 10%
wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of
ii. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan €
20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
d. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie
maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst
te beëindigen onder schadeloosstelling van Circles voor de reeds door hem in
redelijkheid verrichte werkzaamheden.
e. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening
afgegeven.

Artikel 21.

Intellectuele eigendom

21.1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Circles vervaardigde of verstrekte ontwerpen,
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke en daarvoor in aanmerking
komende prestaties, berusten te allen tijde bij Circles of haar licentiegever. Verveelvoudiging
of openbaarmaking van het voornoemde, zonder voorafgaande toestemming van de Circles,
is niet toegestaan.
21.2. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden waaronder uitdrukkelijk bedoeld
(digitale) ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke, dan is de
Consument gehouden om Circles alle schade te vergoeden die hij daardoor lijdt, zoals, maar
zeker niet beperkt tot, gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen
van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor de Consument zijn gemaakt.

Artikel 22.

Klachten en geschillen

22.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven,
schriftelijk worden ingediend bij Circles, maximaal 2 maanden nadat de Consument de
gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de
Consument zijn rechten ter zake verliest.
22.2. Indien de klachtafhandeling door Circles niet heeft geleid tot een voor de Consument
bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht indienen bij de Nederlandse
Trouwbranche Organisatie (NTBO) binnen 6 weken nadat is gebleken dat de
bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

Artikel 23.

Geschillenregeling

23.1. Een geschil wordt door de NTBO slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn
klacht eerst bij Circles heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van de
Consument niet naar tevredenheid door Circles is opgelost.
23.2. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de NTBO, is Circles aan deze
keuze gebonden. Indien Circles een geschil aanhangig wil maken bij de NTBO, moet hij de
Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Circles
dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal
achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

Artikel 24.

Toepasselijk recht

24.1. Op de Overeenkomst tussen Circles en de Consument is Nederlands recht van toepassing.